петак, 11. јун 2021.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА - КУЋНИ РЕД

 

УЧЕНИК ИМА ПРАВО НА:

Ø КВАЛИТЕТАН ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ РАД

Ø БЛАГОВРЕМЕНУ И ПОТПУНУ ИНФОРМАЦИЈУ О ПИТАЊИМА ЗНАЧАЈНИМ ЗА СВОЈЕ ШКОЛОВАЊЕ

Ø ПОДНОШЕЊЕ ПРИГОВОРА И ЖАЛБЕ НА ОЦЕНУ И У ВЕЗИ ОСТВАРИВАЊА ДРУГИХ ПРАВА ПО ОСНОВУ ОБРАЗОВАЊА

 

ДУЖНОСТ УЧЕНИКА ЈЕ ДА:

Ø РЕДОВНО ПОХАЂА НАСТАВУ, СТИЧЕ ЗНАЊА И УРЕДНО ИЗВРШАВА ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (ПАЖЉИВО ПРАТИ НАСТАВУ НА ЧАСУ, АКТИВНО УЧЕСТВУЈЕ У РАДУ НА ЧАСУ, ИЗВРШАВА РАДНЕ ЗАДАТКЕ НА ЧАСУ, НОСИ НЕОПХОДАН ПРИБОР ЗА РАД НА ЧАСУ...)

Ø ДОЛАЗИ У ШКОЛУ НА ВРЕМЕ, 5 МИНУТА ПРЕ ПОЧЕТКА ЧАСА

Ø ДИСЦИПЛИНОВАНО СЕ ПОНАША У ШКОЛИ И ВАН ЊЕ

Ø САМ ВОДИ РАЧУНА О СВОЈИМ ОДЕВНИМ ПРЕДМЕТИМА, ПРИБОРУ И ОПРЕМИ

Ø ЧУВА ОД ОШТЕЋЕЊА  ИМОВИНУ ШКОЛЕ

 

УЧЕНИКУ У ШКОЛИ ЈЕ ЗАБРАЊЕНО ДА:

Ø КОРИСТИ МОБИЛНИ ТЕЛЕФОН И ВОКМЕН У ШКОЛИ

Ø ДОЛАЗИ У ШКОЛУ У КРАТКИМ ПАНТАЛОНАМА, БЕРМУДАМА, КРАТКИМ СУКЊАМА, ПОЦЕПАНИМ ФАРМЕРКАМА, ХЕЛАНКАМА, МАЈИЦАМА БЕЗ РУКАВА, КАО И МАЈИЦАМА КОЈЕ ОТКРИВАЈУ СТОМАК, МАЈИЦАМА И БЛУЗАМА КОЈЕ ИМАЈУ ИСУВИШЕ ИЗРЕЗАН ДЕКОЛТЕ, ПАПУЧАМА

Ø СЕДИ ПО СТЕПЕНИШТИМА И ХОДНИЦИМА ШКОЛЕ

Ø ДОЛАЗИ У ШКОЛУ НЕОБРИЈАН ИЛИ НЕПРИСТОЈАН НА ДРУГИ НАЧИН

Ø УНОСИ ОРУЖЈЕ, УНОСИ И КОРИСТИ АЛКОХОЛ, ОПИЈАТЕ И НАРКОТИКЕ

Ø ПУШИ У ПРОСТОРИЈАМА ШКОЛЕ

Ø САМОВОЉНО НАПУШТА ЧАС И ДРУГЕ АКТИВНОСТИ

Ø УЛАЗИ У ЗБОРНИЦУ И ДРУГЕ СЛУЖБЕНЕ ПРОСТОРИЈЕ БЕЗ ОДОБРЕЊА И ПОЗИВА

Ø ЗАДРЖАВА СЕ У ХОДНИЦИМА ШКОЛЕ ЗА ВРЕМЕ ЧАСА 

ЕКОНОМСКА ШКОЛА - КОДЕКС ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ

 1. Ученици су обавезни да редовно похађају наставу и обављају све обавезе предвиђене годишњим програмом рада школе. 

2. У школу се долази на време, 5 минута пре почетка часа. Закашњење се третира као неоправдан изостанак.

3. Изостанке са часова родитељ је дужан да оправда у року од осам дана, у супротном ће се третирати као неоправдани изостанци.

4. Строго је забрањено и кажњиво доношење у школу оружја којима се могу повредити други.

5. Строго је забрањено доношење и конзумирање алкохола, цигарета и дроге у објекту и дворишту школе.

6. Забрањено је и кажњиво бацати петарде у објекту и дворишту школе. Није дозвољено грудвање у школском дворишту у зимском периоду.

7. Кажњиво је свако физичко и психичко малтретирање и изазивање туча, као и учествовање у њима.

8. Ученици су обавезни да показују узајамно поштовање и поштовање наставника и запослених у школи.

9. Обавезно је поштовање ученика других нација и вероисповести.

10. Забрањено је вређање и омаловажавање ученика по основу физичког изгледа, финансијског и социјалног статуса.

11. Строго је забрањено отимање новца и осталих ствари од ученика. 

12. Строго је забрањено и кажњиво уништавање школске имовине, писање по зидовима, столовима, столицама и слично.

13. Није дозвољено коришћење мобилних телефона на часу. Забрањено је и кажњиво мобилним телефоном сликати и снимати друге ученике, посебно сукобе међу ученицима.

14. Није дозвољено седење на радијаторима, као ни седење и лежање по степеништима и ходницима школе.

15. Ученик представља школу и када није у просторијама школе и требало би да зна да је његово понашање повећава или смањује углед школе.

16. У школу се долази чист и пристојно одевен.

17. Није дозвољено долазити у школу у мини-сукњама, шортсевима, бермудама, поцепаним фармеркама, хеланкама, блузама и мајицама које имају исувише изрезан деколте, мајицама на бретеле, као и мајицама које откривају стомак, папучама...

18. Ученици треба да развијају позитивне особине личности као што су несебичност, поштење, искреност, одговорност...

19. Понашање ученика у школи би требало да буде у складу са правилима бонтона што подразумева учтиво, пристојно и уљудно владање.

20. Професорима, свим запосленима у школи и другим старијим особама ученици персирају.

21. У разговору са другима неопходно је саслушати саговорника дозвољавајући му да искаже своје мишљење.

22. Обавезно је другима се обраћати са поштовањем и уважавањем и исказивати своје мишљење на начин који не вређа саговорника.

23. Обавезно је враћати књиге у школску библиотеку на време, у истом стању у каквом су преузете.

 ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОДЕКС ЛЕПОГ ПОНАШАЊА УЧЕНИКА У ШКОЛИ:

Линк:

https://docs.google.com/presentation/d/1xnE-SHbgwAz6qiCNpCmxpLZw3OJTw9LAQ-cXxCua2SQ/edit?usp=sharing

ЕКОНОМСКА ШКОЛА - КОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА

 • Долази на дужност у 7.15 сати у преподневној смени, односно у 13.00 сати у поподневној смени.
 • Уколико дежурни ученик закасни на дежурство, из неоправданих разлога, упућује се на наставу, а дежурни професор одређује ученика који ће га заменити.
 • Звони према распореду звоњења.
 • Дежура са ознаком дежурног ученика.
 • Пре почетка првог часа и за време сваког часа и одмора један од дежурних ученика се налази испред зборнице.
 • Издаје и прима кључеве од учионица пре почетка првог часа, као и за време одмора, када то од њега захтеве редар из одређене учионице.
 • Стара се о школској имовини.
 • Поздравља устајањем и речима улазак трећих лица, Директора, професора, стручних сарадника и осталних запослених у школи.
 • Води евиденцију уласка трећих лица у школу, бележећи име и презиме и разлог доласка у евиденциони лист,  као и  име и презиме професора или другог запосленог у школи коме трећа лица желе да се обрате.
 • Обавештава професоре о позиву трећих лица.
 • Дежура према истакнутом списку – нису дозвољени самостални договори и измене. Измене у дежурству су дозвољене само у договору са помоћником Директора или дежурним професором.
 • Улази у учионицу само по одобрењу Директора, помоћника Директора или дежурног професора.
 • За време обављања дужности не удаљава се са радног места, а из школске зграде излази само по одобрењу Директора, помоћника Директора или дежурног професора.
 • Пријављује све неправилности и проблеме које уочи у школи дежурном професору или помоћнику Директора.
 • Не прима никакве рачуне од фирми и појединаца.
 • За време одмора не седи и не окупља око себе другове и другарице.
 • Смена дежурних ученика преподневне и поподневне смене обавља се у 13.00 сати.
 • У поподневној смени дежурство се завршава у 18.45 сати предајом ознаке дежурног ученика и папира за евиденцију дежурном професору.
ПРЕЗЕНТАЦИЈА КОДЕКС ПОНАШАЊА ДЕЖУРНОГ УЧЕНИКА
Линк:
https://docs.google.com/presentation/d/1w6lee9lZvmUuFiA5pbZ2kRKebChXUZManEdAdocb1hQ/edit

САСТАНЦИ И ЗАПИСНИЦИ

  Појам и врсте састанака                                                                                      Састанци су скупови више...